Van de MAT-mensen-problematiek, ook bekend als Multi-Kulti-problematiek, blijft niet veel over, als men kijkt vanuit het wetenschappelijke mensen- en wereldbeeld. De problemen zijn dan oplosbaar. Alleen tegen de achtergrond van het 2000 jaar oude mensenbeeld lijken er existentie-problemen verbonden te zijn met meer of minder kinderen hebben. Geen kinderen hebben is ‘vernietigd zijn’, ‘uitgeroeid zijn’ na de dood. Veel kinderen hebben wordt als bevestiging en versterking van het eigen bestaan beschouwd. Dat hangt ermee samen, dat persoon en lichaam als een mystieke eenheid worden gedacht. Het lichaam sterft. En van de persoon weet men niet zeker, wat daarmee gebeurt. Toch als er kinderen zijn, dan zijn er nog lichamen over van soortgelijke kwaliteit, dus existentie: niet uitgeroeid zijn. En voor existentie zijn personen en in het bijzonder groepen van personen in soortgelijke lichamen (=etnische groepen) bereid, heel hard te vechten. Instinctief. Nadenken komt daar niet aan de pas.

 

Het recht, eigen kinderen te hebben, wordt meestal als een grondrecht beschouwd. Sommigen betrachten ook het recht, het aantal van de eigen kinderen zelf te bepalen, als iets, wat een ander in geen geval mag aantasten, ook als een persoon, een paar, een etnische groep daarvan ruim gebruik maakt en door overproductie van kinderen problemen veroorzaakt, bijv. de eindelijke planeet in gevaar brengt, bijv. een samenleving ontwricht door aantal en (negatieve) eigenschappen van de kinderen. De mystieke eenheidsgedachte van persoon, lichaam en kinderen staat aan de basis van dit denkbeeld.

 

Een wetenschappelijk onderzoek van dit oude mystieke denkbeeld kan geen kwaad. Het resultaat is: het deugt niet.   De eerste fout daarin is: persoon en lichaam zijn geen eenheid.

 

De persoon is het constante, het blijvende. Een persoon wordt aan het begin van een levensperiode met een (groeiende) lichaam verbonden, en aan het begin van de volgende levensperiode met een andere (groeiende) lichaam, dat totaal anders uit kan zien. Het lichaam is niets anders dan een tijdelijk huis voor een persoon. Maar het huis bepaalt wel, of de persoon daarin comfortabel woont of ellendig:

Zijn de kamers klein, donker, vochtig en ijskoud? Of zijn ze groot, licht, warm en goed ingericht?  Is de uitzicht op de buitenwereld door kleine ramen eng beperkt (kleine intelligentie)?  Of gaat de blik door grote ramen heel ver (grote intelligentie)?  Het huis heeft heel wat invloed op de belevenissen van de bewoner! In volgende levens(-perioden) kunnen de huizen sterk verschillen, en daarom ook de belevenissen. Klein kan met groot wisselen, en groot met klein. Van embryo tot oude lichaam gaat de metamorfose van een

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Wie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen  in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen en daarop te letten, dat zijn grondrechten daar stoppen, waar de grondwetten van anderen beginnen. Hij mag anderen niet onevenwichtig belasten.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

IQ stelt voor, dat beide partijen om tafel gaan zitten, MAT-leiders en IQ , en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

 *)

www.society3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

huis/ een lichaam in een periode. En dan stort het huis in. Dan gaat het oude lichaam ‘dood’. De persoon vertrekt dan. De persoon kan niet dood gaan. Ze begint de volgende levensperiode.  Miljoenen mensen hebben herinneringen aan vroegere levensperioden. Deze verhalen vullen boeken. Ondanks dat in de wetenschappelijke Para-Psychologie (wPP) een systeembepaalde rest-onduidelijkheid heerst, zijn er genoeg ervaringsbewijzen. De waarschijnlijkheid, dat de thesen van de wPP juist zijn, is vele keren groter dan het tegendeel.

 

Houden wij vast:  een persoon ‘is’ en blijft. Haar existentie hangt niet af van kinderen. Aan de andere kant: kinderen zijn geen onderdeel van een ouder. Kinderen zijn onafhankelijke entiteiten. Ouders produceren de huizen. Alleen dit.!

Zoals een persoon niet sterven kan, kan ze ook niet uit niets ontstaan. Ze ‘is’ !  Wat is, dat blijft!  En er komen geen nieuwe personen bij.

Dat is geldig, ondanks er voor 4000 jaar, en opnieuw voor 2000 jaar, een opnieuw voor 1400 jaar verhalen werden verteld van grote toveraren, die mensen zouden maken, scheppen, fabriceren, en ook nog aan het lopende band.

Ieder toveraar moet toegeven, dat hij met trucjes werkt. Er is niet een toveraar, die bewijzen kan, dat hij ook maar een subject/ object echt heeft ‘gemaakt’. Zijn creaties zijn allen producten van trucjes. Hetzelfde geldt ook voor de drie toveraren Jehova, God en Allah.

 

Personen, of ze nu voor ons zichtbaar zijn of onzichtbaar, kunnen de kracht bezitten, iets om te vormen en daarmee verrassen. Omvormen is niet nieuw scheppen. De eigenschap schepperkracht in de betekenis ‘iets uit het niets scheppen’  bestaat niet. Evenmin bestaat een tweede eigenschap, met die de heren Jehova, God en Allah altijd worden versierd: almacht. Sinds jaarduizenden ziet men die drie heren onmachtig met elkaar strijden, wie de sterkere is. En niemand kan winnen. Dat  bewijst hun onmacht, niet hun almacht.

 

Toch zijn er wereldwijd vele miljarden mensen, die in personen met deze twee onmogelijke eigenschappen geloven. Niet denkende personen? Aan dit curiosum  zouden wij snel kunnen voorbijgaan. Maar helaas: dit curiosum produceert zo ernstige complicaties, dat wij beter daarbij stilstaan en de fenomenen onderzoeken:  Meerdere groepen van gelovigen stellen, dat hun super-persoon de juiste is en de god van de anderen een foute god. Ze proberen, elkaar te bekeren. Omdat dit stelselmatig niet lukt, beginnen ze heilige oorlogen tegen elkaar te voeren, die natuurlijk ook geen beslissing brengen, maar wel veel oorlogsellende produceren.

 

Terwijl ze bereid zijn, reusachtige oorlogsinspanningen op zich te nemen (nu weer ISIS) en dorpen, steden, landen te vernielen, om hun recht te bewijzen, zijn ze niet bereid / in staat, terug te kijken en te vragen: “Wat is de geschiedenis van onze god?”  “Waar en wan-neer werd hij geboren?”  “Onder welke omstandigheden werd hij geboren?”  Nauwelijks 1 van 100.000 leden van een almachtige-god-kerk kent de geschiedenis van hun god. Meestal zijn degenen, die het wel hebben uitgezocht, machthebbers in de kerk, die geen belangstelling hebben, hun kennis met anderen te delen. Omdat ze dan macht verliezen.

 

Hebreeëns en Grieks waren twee talen, die in het Nabije Oosten werden gesproken, een paar duizend jaar terug. Een vertaler had een oud Hebreeëns boek over de Genesis te

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Meer of minder: wanneer is NL schaakMAT ?  Wilt u meer of

minder Nederlanders? IQ-Partij is voor meer mensen in fijne DNA-kleren

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

 

 

vertalen naar het Grieks. M.b.t alle pagina’s met uitzondering van een dit hij uitstekend werk. Bij terug vertaling door een derde was de inhoud identiek. Toch op een pagina veranderde hij iets. Daar stond in het Hebreeëns :  met veel lawaai kwam een toestel van

boven. Na de landing stapten personen in laarzen en met helmen uit en hun leider zei tegen de aanwezigen: “Ik ben Jehova!”

In het Griekse boek schrijft de vertaler:   “Een donderwolk kwam uit de hemel, en uit haar spraak een stem tot de aanwezigen: “Ik ben Jehova, de almachtige god!” “.

Dat zijn duidelijk twee verschillende verhalen, niet identiek.  Het was de eerste keer, dat het begrip ‘almacht’ opdook, en dan in verbinding met een god:  almachtige god.

Via de Griekse vertaling van het oude boek werd het begrip verspreid. De tot dan bekende stammengoden kregen concurrentie door een almachtige god.

De beide oude boeken zijn er nog. Iedereen, die Hebreeëns en Grieks kan, kan er nalezen, dat de vertaling incorrect is.

De geboortehelper van ‘de almachtige god’  is een vertaler.

 

De uitvinding van de vertaler was zeer succesvol. Vandaag heeft de almachtige god miljarden aanhangers. Helaas: almacht is een onmogelijke eigenschap.  De meeste mensen worden/werden als kleinkinderen in de kerken met dit begrip geïndoctrineerd. Later is hij vertrouwd. Later lukt het hen niet meer, dit begrip los te laten.

Gezien op de vele oorlogsdoden en de vele misdrijven, die de kerken in de naam van deze almachtige god hebben gepleegd en nog altijd plegen, zou het goed zijn, dit begrip los te laten, het fanatisme los te laten en tot de wortels terug te keren.

Vanuit het wetenschappelijke mensenbeeld kunnen problemen echt opgelost worden:

Dezelfde mensen, die hier op de aarde geboren worden, kunnen het een of het andere DNA-jasje krijgen. Vandaag kan men zelfs via embryotransfer daarvoor zorg dragen, dat kinderen, die in een arm gezin geboren worden, een rijk en mooi DNA-KLEED krijgen. Het gaat. Niet alleen zinloos, maar erg schadelijk is, als men toekijkt, wanneer mensen in arme DNA-kleren vele DNA-kopieën van zichzelf produceren en aan bedrogen kinderen uitdelen. Daar moet een praat-oplossing komen! Als IQ-Partij met de beste bedoelingen waarschuwt voor onleefbare toestanden met nog meer criminaliteit en voor Jihad op NL-bodem als gevolg van nog meer arme DNA-kleren, en dan van machtspersonen –discriminatie-jagers - met artikel 137cde aangevallen wordt, dan moet de motivatie van de aanvallers worden onderzocht met de corruptie-test DIM. Opereren ze met een achtergrondagenda? Bijv. met de agenda, in NL chaos groeien te laten, om dit dan voor hun doelen te benutten. Zie bekende Askinasi-planen.         

 

Mensen in arme DNA-kleren, daaronder veel immigranten, produceren een overvloed aan enge kleine huizen, in wie bedrogen kinderen komen te wonen. Het vreemde machtssysteem zorgt daarvoor, dat dit mogelijk is, door steun en subsidie aan alle kanten, en door intimidatie van alle stemmen, die dit onnatuurlijke proces bekritiseren. Onder de bescherming van de sociaalstaat ontstaan onnatuurlijke populatie-blazen, die de sociaalstaat op ten duur ruïneren.

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

IQ stelt voor, dat beide partijen om tafel gaan zitten, MAT-leiders en IQ , en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

 *)

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

Verbonden met een over-representatie van kleine huizen met enge ramen (mensen met kleine intelligentie) in de blazen vinden wij ook een over-representatie van fanatieke aanhangers van de Almachtige, en dat is niet de ingezeten almachtige, maar de concurrerende immigranten-Almachtige. Voor hem liggen ze op de  knieën.

 

Nu heeft ISIS in en rond om Irak land veroverd  en een Kalifaat uitgeroepen, dat natuurlijk over de hele planeet wil uitdijen.

 

Al in 2011 kreeg IQ-Partij informatie, dat ISIS in Syrië gebied na gebied veroverde, heel succesvol, onder leiding van mensen, die door Askinasi waren getraind, indirect, namelijk door het CIA onder Askinasi-leiding. Undercover-actie van CIA/ Askinasi, met grote

resources know-how en wapens.

Nu zijn deze krachten daarbij, vuur in Irak, Syrië, Koerdistan/Turkije aan te steken. Kennelijk behoort bij de plan, dit vuur op grote schaal over te laten slaan naar Nederland en andere Europese landen. De in decennia gekweekte immigranten-blazen zijn het brandhoud daarvoor.  Gedeeltelijk is het vuur al overgeslagen: in Europa gekweekte Jihadisten vechten mee in Irak en Syrië. Een deel komt terug, kent hier iedere hoek en de taal en heeft toegang tot iedere locatie: de perfecte guerrilla. Intussen waarschuwt de AIVD, dat de terreur-dreiging voor NL levensgroot is.  Wat IQ al sinds jaren voorspelt, komt. Het komt er aan, omdat de regering niets gedaan heeft, om het te stoppen, maar in tegendeel haar kweekpolitiek voortzet.  “Wat is de morele maatstaf van een regering, die problemen laat groeien als kool?”  vraagt IQ-Partij in zijn MAT-Poster.

Dat stoort de Askinasi-kringen natuurlijk. Daarom hebben ze besloten, IQ aan te vallen. Hebben de Officieren van Justitie Kooij en Lucas, die taak overgenomen? Omdat waarschuwen voor gevaarlijke mensen in bepaalde groepen  en spreken over hun gevaarlijke eigenschappen (overvallers, Jihadisten) volgens de wet 137cde mag, moeten de OvJ de begrippen vreeslijk beugen en wringen, om tenminste de aanschijn van een 137cde-overtreding te wekken. Zodoende hebben ze de gemeentes bang gemaakt en verhindert, dat de gemeentes het MAT-mensen-poster van IQ plaatsten. Zo hebben ze IQ grote verkiezingsschade toegebracht. Dat was misschien hun hoofddoel.  Bovendien hebben ze de politie bevolen, de lijsttrekker van IQ als verdachte te verhoren, wegens 137cde.

Ze konden niet een zin en niet een woord op de poster noemen, dat iemand, die waarschuwt, niet mag uitspreken. Ondanks dit een intimiderend verhoor, 3 uren lang.

Dit moet natuurlijk een antwoord krijgen:  IQ-Partij doet aangifte tegen de OvJ wegens machtsmisbruik:  tegen beter weten in  intimidatie met artikel 137cde. Bij de gemeentes is de intimidatie gelukt. IQ staat een beetje steviger in zijn schoenen:  aangifte!  IQ vraagt de vertegenwoordigers van de gemeentes, na te denken, 137cde te bestuderen en samen met IQ de intimiderende OvJ aan te vallen.  Ze hebben een straf volgens art. 365 verdiend.

 

Met hun intimidatie en machtsmisbruik hebben ze democratie en rechtsstaat schade toegevoegd.

 

Voortzetting:  www.party6-6-2.jaaaa.net

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Art. 7 GW

Voorwoord

Beschouwingen

over problemen en schijnproblemen

Nieuwe regel: Beslissingen van machtspersonen, die niet door

de ijzersterke corruptie-controle DIM zijn gelopen, zijn ongeldig.

V1

V1

V2

V2

V3

V3

V4

V4