IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.society3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 IQ zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

Voortzetting

Aangifte

wegens machtsmisbruik

tegen OvJ Kooij van het OM Arnhem

 

 

tegen OvJ John Lucas en tegen onbekend: een groep van personen, verbonden met  OvJ Kooij,

die met OvJ Kooij de politie hebben bevolen, mij, de lijsttrekker van de IQ-Partij, te verhoren.

De namen krijg ik nog van de heer J. ter Haar (6394). Tenminste heeft hij dat twee keer toegezegd.

Geachte heer Bogaarts,                                                           4.8.2014

 

Na een korte vakantie antwoord ik op uw vraag naar de feiten:

De uitspraken op de MAT-mensen-poster waren rechtmatig en zijn rechtmatig, en de juristisch geschoolde officieren van justitie in Arnhem hebben dit ter aller tijden geweten.

Dus was hun daad, de rechtmatigheid van de poster-uitspraken openlijk te betwijfelen en niet-juristen bang te maken, door vreemde intenties bepaald:

Het waarschijnlijkste is, dat ze de poster met duidelijke kritiek aan de KobaR-regering van de verkiezingsborden weg wilden houden.

Op de poster staan deze kritische woorden:

‘Een zwijgend toekijkende regering democratisch weg-stemmen! Wat is de ethische maatstaf van een regering, die problemen en ellende laat groeien als kool?’

 

Feit 1, waarop de aangifte wegens machtsmisbruik steunt, is:

De Officieren v.J. (OvJ) hebben een poging gedaan, om mij te intimideren door mij 4 uur lang, volgens protocol van 14.30 h tot 18.23 h, door de politie te laten verhoren, in een duister en raamloze ruimte. Een partijleider op leeftijd 74 jaar zonder echte redenen 4 uur laten verhoren, zonder ook maar een uitspraak te kunnen noemen, die art. 137cde schendt: dat is duidelijk intimidatie (zie kopie protocol).

Op de poster noemt IQ de MAT-mensen ook ‘slachtoffers’. Dat is geen daad van haat of belediging, maar het tegendeel. De MAT-kinderen-aanval, die te stoppen is, is geen aanval van de kinderen, natuurlijk niet, ook geen aanval van volwassen MAT-mensen, maar een aanval

van een derde partij, de Askinasi’s, die de missende controle van de MAT-mensen over hun kinderproductie instrumentaliseren en sluw gebruiken, om Nederlanders te verdringen. Ze hebben het aangekon-digd, via Nick Rockefeller, en ze doen het. De verdringings-theorie staat in meerdere van onze papieren en wij hebben ze in een interview op TV, NL3, Pow-Nieuws, voorgedragen. Waarschuwen voor verdringing is rechtmatig. De gebruikte formuleringen zijn rechtmatig.

Het is geen standaardverhaal, dus het heeft toevoegde waarde.

 

Feit 2, waarop de aangifte wegens machtsmisbruik steunt, is:

In een zitting onder leiding van OvJ John Lucas heeft de groep OvJ besloten, de gemeenten af te raden, onze MAT-mensen-poster op de borden te plaatsen: Bewijs: de notulen van deze vergadering en berichten in de pers over deze notulen en de vergadering*). Zodra ik de tekst van de notulen heb, geef ik verdere commentaren. Daarin staan waarschijnlijk ook namen van verdere mededaders.

Verder bewijs: weigering van de gemeenten, onze posters te plaatsen, met redenering, dat de OvJ uit Arnhem het hebben afgeraden.

Redenering van onze kant, dat op de posters alleen een tekst staat, die door vrijheid van meningsuiting is gedekt, mocht niet baten:

Het gewicht van de intimidatie zaaiende ambtspersonen was veel groter dan het gewicht van onze rationele argumentatie. Wetend, dat de gemeentefunctionarissen zo zouden reageren, hebben de OvJ de situatie uitgeput en intimidatie in richting gemeenten toegepast. Daarmee hebben ze ons grote schade berokkend.

 

Wij vinden het gepast, dat deze schade, veroorzaakt door de dadergroep, wordt berekend en dat de daders de schade persoonlijk moeten betalen.

 

Verder vindt IQ-Partij het gepast, dat de verdachten door de corruptie– controle DIM moeten lopen. Ambtsmisbruik is een zwaar delict. Art. 364. Daarom is het hier aangebracht, die nieuwe test, intussen beschikbaar bij meerdere politiekorpsen, toe te passen.

 

Met de DIM-techniek kan men onderzoeken,

wie van de verdachten tot de Askinasi’s behoort,

wie van de verdachten in de grip is van de ziekte extreem-sadisme, de ziekte van de lustmoordenaar, of van een variant daarvan, die in Askinasi-kringen ver verspreid is (omdat deze ziekte erfelijk is), 

wie van de verdachten met voorbedachte rade geïntimideerd heeft, wetend, dat de IQ-uitingen door het recht op vrije mening gedekt zijn.

De feiten intimidatie van mij en intimidatie van de gemeenten zijn zonneklaar en niet te loochenen.

 

Met vriendelijke groet   Gunther Niessen  Voorzitter IQ-Partij

1

1

1

2

2

2

 

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

PS.1:  IQ-Partij accepteert geen besluiten van anonieme ambtspersonen, die weigeren, hun naam of verbalisantnummer te noemen. Wij willen precies weten, welke persoon of groep van personen welk besluit heeft genomen. Wij willen ze aan hun plichten kunnen herinneren. Wij willen ze voor een rechter kunnen brengen, als ze zich corrupt gedragen, als ze niet de burgers en de rechtsstaat willen dienen, maar een achtergrondregering (bijv. de Askinasi-regering).

 

IQ-Partij accepteert geen besluiten van ambtspersonen, die niet door de corruptie-controle DIM zijn gelopen. De DIM-test is beschikbaar. Als wij eisen, dat een persoon, wiens besluiten voor ons verdacht zijn, door de corruptie-controle DIM moet lopen, dan moet dat gebeuren.

 

Ambtsmisbruik, intimidatie door ambtenaren, om de rechtsstaat af te breken, is een zwaar misdrijf. Art. 364 wetboek van strafrecht. Dat moet voor de rechter.

De rechtsstaat wordt door ambtenaren aan vele kanten beschadigd. Dat is geen geheim. Corruptie is breed aanwezig. De omvang van het gebeuren hangt daarvan af, of burgers zich zacht of hard opstellen, of ze de corrupten veel of weinig ruimte tot manipulatie geven, of ze hen ontsnappen laten of niet. IQ-Partij stelt zich hard op. Wij  benutten de nieuwe mogelijkheid DIM en geven daders geen kans, de rechtsstaat tot een papieren tijger te maken.

 

PS.2:  Omdat vandaag voor 100 jaar, op 4-8-1914, de 1. wereldoorlog begon, maakt IQ attent op de resultaten van 10 jaar vrede- en oorlogs-oorzaken - onderzoek :   www.party1.jaaaa.net .

 

 

*) persberichten over  ‘discriminatie-jagers in Arnhem’:  http://www.tubantia.nl/

 

‘Günther Niessen – met een Tiroler hoedje op weg naar het Europees parlement – wordt op de hielen gezeten door onze discriminatiejager, de officier van Justitie John Lucas.

In het veiligheidsoverleg van de politie Oost Nederland heeft plaatsvervangend hoofd-officier John Lucas een belangwekkende mededeling gedaan. Dat bericht heeft daarom ook de notulen gehaald die ik met veel plezier heb gelezen:

 

>> pag. 3

3

2

2

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

Lucas vertelt dat hij een justitieel onderzoek gaat starten naar ‘de aard, context en herkomst van een EU-verkiezingsposter van de IQ-partij. Lucas meldt: “Het OM is van oordeel dat er sprake is van een verdenking van uitlatingen die vallen onder de discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht.

In een brief aan het Bestuurscollege wordt de gemeenten in overweging gegeven niet actief mee te werken aan de verspreiding van deze verkiezingsposter”. 

Waarom moet Oost Nederland  de jacht openen?  Aangifte is er in deze regio in ieder geval niet gedaan. ‘  

Citaat einde

 

De poster is kort, geen boek, maar een pagina. Daarom kan men ook snel zien, of er formuleringen in staan, die met Art.137cde botsen.  Dat is duidelijk niet het geval. MAT-mensen als slachtoffers”: geen haat, geen belediging. Dat ziet de jurist Lucas meteen. Vrijheid van mening dekt uitspraken over het hete onderwerp volledig.

Alle andere instanties in heel Nederland respecteren het recht van IQ-Partij, de opvallend hoge kinderproductie van MAT-mensen kritisch te becommentariëren en in een samenhang te stellen met gevaren (verdringingsplan van de Askinasi’s),

“ten behoeve van zakelijke berichtgeving”, zoals het in art. 137e heet. Ten behoeve van waarschuwing. Lucas kent 137cde precies, weet, dat waarschuwen volgens wet 137cde veroorloofd is en geen botsing met de wet daarstelt.

Om ondanks dit een botsing met 137cde voor te spiegelen, zaait Lucas ‘verdenkingen’.  Lucas formuleert, dat er  “sprake is van verdenking van uitlatingen, die vallen onder de discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht. Het psychologische effect op de gemeenteambtenaren  is hetzelfde als de formulering “poster schendt art 137cde”: de niet-juristen-ambtenaren worden bang, zij laten zich intimideren  Dat weet Ov.J Lucas. Daarom is hij schuldig aan intimidatie en daarmee aan ambtsmisbruik! In plaats van tegen de gemeenten te zegen: “de poster-uitspraken zijn binnen de grenzen van meningsvrijheid, de poster ziet de MAT-mensen zelfs als slachtoffers, die gewaarschuwd moeten worden”, zegt hij: “het gaat mogelijk om een belediging van MAT-mensen’. Lucas speelt met woorden, om belediging voor te spiegelen en zo bang te maken en zo de poster tegen te houden: hij gebruikt, samen met zijn OvJ-college’s,  zijn ambt om te intimideren. Dat is strafbaar. Art. 364 Wetboek Strafrecht. Dat moet voor de rechter.

 

Lezer-commentaar:  ‘Waarschijnlijk niet 137cde, dit is gewoon een vrijheid van meningsuitting. (niemand is bedreigd, niemand is beledigd, niemand is gewond, er is geen schade). Die OvJ kan lekker verder gaan huilen over zijn eigen mening, maar dan had hij geen ambtenaar moeten worden.’ Dit is een commtentaar van een lezer en staat onder de publicatie in TURBANTIA.. IQ-Partij sluit zich aan.

 

 

3

3

3

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.