In een gesprek met de heer Ter Haar uit Arnhem, uitgezonden door de heer Kooij, kwam naar voren, dat de heer Kooij tegen IQ-Partij niets anders voor te brengen heeft dan publicatie van de poster “IQ verheugt zich op toekomst van Nederland’.  Op de vraag, welke uitspraak in de poster niet door de vrijheid van meningsuiting zou zijn gedekt, concentreerde de heer Ter Haar zich op de zinnen a.)  en b.)

a..)  “Wij verheugen ons met de meerderheid van de NL-bevolking op toekomst van Nederland, met een positief profiel van de mensen, met een normale IQ, handig bij het werk, en met vriendelijkheid, zonder overvaller-profiel, zonder overlast-profiel, zonder Jihad-profiel”.

Op mijn vraag:  “Wij verheugen ons op een Nederland met een positief profiel van de mensen :  is dat een positieve formulering?” kon hij alleen met ja antwoorden. Op mijn vraag: “Is die formulering strafbaar?” kon hij alleen met nee antwoorden.

Op mijn vraag:  “Wij verheugen ons op een Nederland met een normale IQ van de mensen :  is dat een positieve formulering?” kon hij alleen met ja antwoorden. Op mijn vraag: “Is die formulering strafbaar?”  alleen met nee.

Op mijn vraag:  “Wij verheugen ons op een Nederland met vriendelijke mensen :  is dat een positieve formulering?” kon hij alleen met ja antwoorden. Op mijn vraag: “Is die formulering strafbaar?” alleen met nee.

Op mijn vraag:  “Wij verheugen ons op een Nederland met mensen zonder overvaller-profiel :  is dat een positieve formulering?” kon hij alleen met ja antwoorden. Op mijn vraag: “Is die formulering strafbaar?” kon hij alleen met nee antwoorden.

Op mijn vraag:  “Wij verheugen ons op een Nederland met mensen zonder overlast-profiel :  is dat een positieve formulering?” kon hij alleen met ja antwoorden. Op mijn vraag: “Is die formulering strafbaar?” kon hij alleen met nee antwoorden. 

Op mijn vraag:  “Wij verheugen ons op een Nederland met mensen zonder jihad-profiel :  is dat een positieve formulering?” kon hij alleen met ja antwoorden. Op mijn vraag: “Is die formulering strafbaar?” alleen met nee.

De zin a.) bevat dus positieve formuleringen, die niet strafbaar zijn,

die allen door het recht op meningsvrijheid gedekt zijn.  De zin a.) bevat dus alleen formuleringen, die niet met artikel 137 c  botsen.       Voortzetting pagina 2

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 IQ, de Rechten-Plichten-PartijWie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat beide partijen om tafel gaan zitten, MAT-leiders en IQ , en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

 *)

www.society3.jaaaa.net. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 

Zin b.) “Wij verheugen ons op een positieve toekomst van Nederland, die er alleen komt, als de MAT-kinderen-aanval tot stilstand komt.”

In zin b.) uit IQ-Partij de bezorgdheid, dat de ontwikkeling in Nederland  in het negatieve loopt, zodra de MAT-groepen een duidelijk overgewicht hebben gekregen door biologische expotentionale vermenigvuldiging van de hoofden. Is het strafbaar, zo’n bezorgdheid te hebben en te uiten? Of is het juist positief, dat een partij vooruitdenkt en nadenkt, hoe men zorgwekkende ontwikkelingen in het positieve kan ombuigen? Het antwoord kan alleen zijn, dat het niet strafbaar is, zich zorgen te maken en na te denken over een positieve ombuiging. Wie daarop met Art. 137 c reageert, is fout bezig. De schade, die op Nederland afkomt door opkomst van Jihadgevechten met terreurwapens zoals autobommen en rukzak-bommen op NL-bodem, is er om vele orden van grootte groter dan de schade, die een jihadstrijder gelooft te ondervinden, door een negatieve beschrijving van zijn activiteiten. Zo verbiedt de afweging van rechtsgoederen hier al, met Art. 137 c te opereren. Het toch doen kan als achtergrond hebben, om ieder weerwoord tegen bepaalde negatieve ontwikkelingen te willen onderdrukken. Wie deze poging onderneemt, roept juist de verdenking tegen zich wakker, dat hij een achtergrondagenda volgt. De negatieve ontwikkelingen forceren, om dan te kunnen ingrijpen:  de sterke man naar voren: het oude spel van kwade machtsgroepen. Een nieuw Hitler-spel. In www.hp3.jaaaa.net heeft IQ beschreven, hoe WW2 door manipulatie van Askinasis tot stand werd gebracht, met voorbedachte raad, om land te veroveren. Herhaling wordt door IQ niet gewenst. Het is ons recht, herhaling af te weren.

De heer Ter Haar probeerde, een link te leggen tussen zin a) en zin b).

“Door een profiel van een groep te beschrijven maakt u een uitspraak over elk lid van de groep” zei hij. Dat is onjuist. Een profielbeschrijving van een groep zegt alleen, dat er in een groep een bepaald percentage van personen zit, op wie het profiel past.   Een profielbeschrijving van

een groep is een beschrijving van een ondergroep.  Als gezegd wordt: de Moslims hebben een Jihad-profiel” zegt dat niet: alle moslims zijn jihad-strijders. Het tegendeel is waar. De meeste moslims zijn geen Jihad-strijders. Maar een bepaald percentage wel. De meeste moslims hoeven zich niets aan te trekken van deze uitspraak. Ze zijn niet gemeend. Ze kunnen dus ook niet beledigd zijn door die uitspraak.

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 Wie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen.

Meer of minder: wanneer is NL schaakMAT

Wilt u meer of minder Nederlanders?

IQ-Partij is voor meer mensen in mooie DNA-kleren

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

lijst

Art. 7 GW

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

 *)

 

 

Echter, door vreemde en foute interpretatie van profielbeschrijving wordt de poging ondernomen, art. 137 c toepasbaar te maken op profielbeschrijvingen en ongewenste profielbeschrijvingen onder straf  te stellen. Als een machtsgroep dat met voorbedachte raad doet, om meningen en meningsvrijheid te onderdrukken, handelt ze kwaadaardig. Is dat hier het geval?

Niet alle personen zijn begrijpelijk en filosofisch zo geschoold als wij en kunnen de vinger zo snel op de denkfout leggen. Met deze foute argumentatie kan een machtsgroep aardig wat verwarring creëren en dan uitputten.  Bij IQ niet !

 

Als IQ zegt: “De Marokkanen hebben een overvaller-profiel” zegt dit alleen:  ‘In de Marokkanen-groep zit een groep van overvallers’. Dat is juist. Dat mogen wij zeggen. Dat behoort tot de meningsvrijheid. De meeste Marokkanen zijn geen overvallers. Die kunnen niet gekwetst en beledigd zijn. Want wij menen ze niet. Wij menen alleen de ondergroep.

Het voorstel van de heer Ter Haar, alleen van individuen te spreken: ‘de persoon A is een overvaller, en de persoon B is een overvaller’ is totaal onbruikbaar. Dan wordt de taal gecastreerd. Dan kan men over niets meer spreken. Dan kan men niet meer van de vlijtige Duitsers spreken. De luie Duitsers zouden iets daartegen kunnen hebben.

Veel beter is, te stoppen met de foute interpretatie van een profiel-beschrijving als een uitspraak over elk lid van een groep. Het is alleen een uitspraak over een ondergroep. Dus: Art. 137 c is niet toepasbaar.

 

De belangrijkste reden, waarom Mat-mensen zich niet gekwetst voelen, als ze een negatieve profielbeschrijving van hun groep tegenkomen, is, dat ze de schrijver(s) begrijpen. In omgekeerde rol zouden ze zelf grote vernieling van hun woon- en leefomgeving ook niet woordloos accepteren, maar zich weren. Ze begrijpen ons dus en hebben vaak nog sterkere kritische woorden dan wij over negatief bezige leden van hun groep, de groeps-chaoten. Natuurlijk horen ze een negatief profiel niet graag. Maar zolang ze zien, dat het op negatieve feiten berust, hebben ze begrip. Dat sluit beledigd of gekwetst zijn uit. IQ hoort van MAT-mensen in de omgeving geen kritiek. Dat is een feit. Ze zwijgen, omdat ze vinden, dat wij negatieve dingen terecht bekritiseren en een verbetering /ombuiging in positieve richting eisen. Als de heer Kooij gelooft, nu de voogd te moeten spelen, dan heeft hij deze verhoudingen niet begrepen.

Interessant was het antwoord van de heer Ter Haar op de IQ-vraag: “Wat ziet u dan komen, als de MAT-mensen in NL de meerderheid hebben?”  “Dan kan het wel gebeuren, dat ze zich met terreurwapens wederzijds te lijf gaan.  Marokkanen tegen Turken, of Schiiten tegen Sunniten!” Dat is precies dat, wat IQ voorspelt, niet wil en ombuigen wil. Daar bevinden wij ons toch in goede gezelschap! Waarom stopt de heer Ter Haar dan niet meteen de bevra-ging ? en meldt aan de heer Kooij:  “Zo vreemde voorstellingen heeft  IQ-Partij niet !”

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat beide partijen om tafel gaan zitten, MAT-leiders en IQ , en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

 *)

www.society3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 

Stellen wij eens: 20% van een bepaalde groep heeft een bepaalde erfelijk hersenziekte: de bekende ziekte van de lustmoordenaar. Dan kunnen wij dus zeggen: deze groep heeft een moordenaar-profiel.

Het is zinvol, zo daarover te spreken, want het is een waarschuwing, het is een “let op!”. De bedoeling is niet, de andere 80% te kwetsen, wie geen lustmoordenaren zijn, niet ziek. Kennelijk is het niet zinvol, alleen van individuen te spreken: “de persoon A heeft een lustmoord gepleegd, en de persoon B heeft een lustmoord gepleegd” , en te wachten tot de volgende moord.

 

Mij valt op, dat de heer Ter Haar dingen, die wij hebben besproken, alleen selectief in de computer heeft geschreven, sterk gericht op verzamelen voor Art. 137c–bewijzen, niet uitgebalanceerd, niets van achtergronden, binnen die IQ, met geschiedeniskennis, de gebeurtenissen beschrijft. Ik had boeken meegebracht, die aspecten van die geschiedenis beschrijven. Geen woord daarvan in het protocol. Het protocol spiegelt niet onze betrokkenheid bij de grote problemen, bij de hoofdzaken. Zo heb ik het tijdens het gesprek meer dan een keer gezegd. Het protocol geeft dus door deze uitlatingen alleen een eenzijdig beeld van het door mij gezegde.

Toen ik een deel van het geschrevene op het scherm zag, waren sommige dingen fout samengetrokken en gaven de strekking fout weer. Een gedeelte heb ik kunnen corrigeren. Op dat, wat dan uitgeprint werd, had ik helemaal geen zicht en controle. De heer Ter Haar wilde alleen snel een handtekening, om terug naar Arnhem te komen. Dat was hem belangrijker dan mij mijn recht te geven, het geschrevene rustig door te lezen. Het was een fout van mij, eerst te onderschrijven. Als ik dan lezen wilde, trok hij beide kopieën, die hij naast elkaar op de tafel had gelegd, weg. Ik kon niet lezen. En ik kreek ook de kopie niet, die hij mij had toegezegd, het 2. exemplaar op de tafel. Dat trok hij ook weg.

Gezien op dit gebeuren kreeg ik twijfel, of hij een eerlijk spel heeft gespeeld. Daarom: corruptie-controle DIM!

Aan het einde van het gesprek heb ik een aangifte herhaald en uitgebreid tegen een terreurgroep in het machtssysteem, die sporen heeft achtergelaten, een groep, de bezig is met voorbereiding van een mega-misdrijf. Van deze aangifte kreeg ik geen kopie, tegen de regels in, en de ondervrager heeft ze niet in mijn bijzijn getekend.

Op 12.6.14 kreeg dan wel een kopie van het protocol per post. Mij valt op, hoe veel dingen, die ik gezegd heb, niet in het protocol staan, positieve dingen, die onze betrokkenheid zouden laten zien. Alles is eng  op art. 137 gericht, op de nevenzaken. In een verspreken zei de heer Ter Haar: “Wij moeten het zo formuleren, dat de rechter het begrijpt”. Dus: ze hebben al tevoren bepaald, het aan een rechter voor te leggen. Het was geen oriënteringsgesprek, zoals ze in eerste instantie hebben voorgespiegeld.  Als nu nog een frauderende rechter daarbij komt, misschien al bepaald, dan kan men zich het resultaat makkelijk voorstellen.

IQ-Partij heeft zich beraden en besloten, zich niet door verdere onvriendelijke stappen van de Kooij-groep te laten verrassen, maar een tegenaanval te starten, die de kansen van de Kooij-groep, IQ echte schade te berokkenen, minimaliseert.

De wetgever krijgt van IQ de opdracht, Art. 137 beter te formuleren, dat hij niet meer geschikt is, daarmee groepen te bedreigen, die goede bedoelingen hebben..

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat beide partijen om tafel gaan zitten, MAT-leiders en IQ , en over het begin van de probleem-situatie  praten en samen een oplos-sing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

 *)

www.society3.jaaaa.net.  Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

Het viel op, dat de heer Ter Haar altijd opnieuw naar onze oplossingen vroeg, om de geboortegetallen van MAT-mensen op een vandaag normaal niveau te brengen, terwijl ze in de poster, dat bij hem op tafel lag, duidelijk zijn beschreven: Wij lenen een dwang-oplossing af. Wij streven een praat-oplossing aan. Onze oplossing is legaal en mogelijk. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Wij nemen het de regering kwalijk, dat ze geen praat-oplossing nastreeft, die ze goed en makkelijk kan realiseren. In plaats daarvan laat ze negatieve ontwikkelingen lopen.  Om de achtergronden daarvan aan het licht te brengen , hebben wij de DIM-corruptie-controle. Die is toch legaal? Om die nieuwe mogelijk-heden onder de mensen bekend te maken en de mega-misdrijven van het machtssysteem in het licht te stellen, daaronder de activiteiten van de olie-industrie (EP-Poster www.ep.jaaaa.net) hebben wij aan verkiezingen deelgenomen. En opnieuw dikke fraude gezien. Door fraude werd nieuwe partijen geen kans gegeven, werden de burgers om nieuwe informaties en inzichten bedrogen.

Waarom nu een bevraging wegens een onbewezen belediging, onder recht afsnijdende omstandigheden? Geen MAT-mens heeft een woord van bezwaar over de poster tegen ons gezegd. Is de heer Kooij de voogd van een groep, die niet zelf kan praten? Of gaat het de heer Kooij niet om mensen, maar om het verdringings-wapen van de Askinasi-machtsgroep?  Zo hebben wij het op NL3 in PowNews gezegd. Het is een gevecht en de ijzersterke corruptie-controle DIM is intussen in handen van de politie. IQ eist, dat de heer Kooij en allen, die hem steunen, door te corruptie-controle DIM moeten lopen. Dan zien wij het juiste antwoord. Aan het einde winnen de burgers en de eerlijke politie, gesteund door de wetenschap. Maar het is een gevecht.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Het gesprek

Nieuwe regel: Beslissingen van machtspersonen, die niet door

de ijzersterke corruptie-controle DIM zijn gelopen, zijn ongeldig.

G1

G1

G2

G2

G3

G3

G4

G4

G4a

G4a